Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aday Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TechnoHR Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (Şirket) tarafından sizleri aydınlatmak için hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Finans kategorisindeki kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından işlenir.
• Aday seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
• Hizmet ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep/şikayetlerin takibi
• Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Dayanağı
Bu kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmekte olup, aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir.
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması

Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuat uyarınca ve bu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınave istihdam edilmeniz amacıyla Şirketimiz ile sözleşmeli özel hukuk kişilerine ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartlarına ve amaçlarına uygun olarak gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılmaktadır.

Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Ayrıca, kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ancak ilgili mevzuatın gerektirdiği yasal süre kadar saklanabilecektir.

Haklarınız ve Başvuru Usulü
Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.
• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, www.technohr.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;
• Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. Harman Sk. No:5 Şişli/İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizle info@technohr.com.tr adresine elektronik posta yoluyla başvurularınızı iletebilirsiniz.