Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

TechnoHR Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (Şirket) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (Kanun)
ve ilgili mevzuat uyarınca tarafımızca işlenen kişisel verileriniz için sizleri aydınlatmak isteriz. İletişim kategorisindeki
kişisel verileriniz mesaj ve talepleriniz hakkında tarafınızla iletişim kurulabilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından işlenir.
Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu şirketimizin meşru
menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, ancak Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak gerekli
idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılabilir. Bu bağlamda yazılım işlemleri için yasal olarak yetkilendirilmiş çözüm ortaklarımızdan hizmet alımı çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaati için aktarabilmekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Ayrıca, kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amacın gerçekleşmesine kadar saklanacaktır.

Haklarınız ve Başvuru Usulü

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

• Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, www.technohr.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

• Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. Harman Sk. No:5 Şişli/İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizle info@technohr.com.tr adresine elektronik posta yoluyla başvurularınızı iletebilirsiniz.